Powered by Smartsupp

Zásady ochrany osobních údajů

se společností
Content Creators s.r.o.
IČO: 19438389
se sídlem se sídlem Korunní 2569/108G, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345853
zastoupenou Martinem Machačem, jednatelem,
a Dominikem Roušem, jednatelem

(dále také jen „Společnost“)

 

Článek I.

Definice pojmů

Společností se v těchto Podmínkách rozumí společnost Content Creators s.r.o., IČO:19438389, se sídlem Korunní 2569/108G, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345853.

Internetové stránky jsou webové stránky Společnosti: www.sportbeet.cz, provozující SoftwareSportBeet.

GDPR znamená zásady ochrany osobních údajů.

Článek II.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Cílem těchto GDPR je informovat Uživatele o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány Společností v souvislosti s Členstvím dle těchto Podmínek

 2. Tyto GDPR, jakož i zpracování osobních údajů Uživatelů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 3. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 4. Každý Uživatel vyjadřuje souhlasem s těmito Podmínkami výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito GDPR, a to před objednávkou a zaplacením Členství.

 5. Každý Člen před objednávkou a zaplacením Členství dle těchto Podmínek prohlásil, že je starší 18 let. Společnost tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.

 6. Společnost zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě souhlasu s Podmínkami, a to za účelem poskytování jejích služeb, komunikace s Uživateli a plnění povinností stanovených zákonem.

 7. Za účelem správy Uživatelských účtů jsou zpracovávány následující údaje:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 1. Za účelem komunikace Společnosit s Uživateli a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje:
  emailová adresa.

 2. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 3. Sport Break zpracovává následující osobní údaje Uřivatelů – v rozsahu:
  a. jméno,
  b. příjmení,
  c. datum narození
  d. adresa bydliště
  e. e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v těchto GDPR.

 4. Společnost zpracovává následující nepřímé údaje Členů:
  a. IP adresa
  b. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Uživatele a usnadnění procházení Internetových stránek)
  c. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, aby společnost Sport Break zajistila správné zobrazení Internetových stránek.

 5. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost po dobu trvání Uživatelského účtu. Po ukončení Uživatelského účtu je Společnost povinna osobní údaje Uživatelů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení Uživatelského účtu vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 6. Členové mají v souvislosti se svým osobními údaji následující práva:

  a) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Uživatel může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Uživatel výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Společnost povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Uživatele, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Společností a Členem vzniklý na základě Členství bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Člena ze strany Společnosti o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Členství.

  b) Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o informaci, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Společnost je povinna mu tyto informace poskytnout. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost, aby opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Uživatele, a Společnost je povinna tyto opravy provést. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnost, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o doplnění neúplných údaje Uživatele, a Společnost je povinna tyto údaje doplnit.

  c) Právo požadovat omezení zpracování.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a Společnost je za takových podmínek povinna zpracování údajů tímto způsobem omezit.

  d) Právo vznést námitku proti zpracování.
  Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

  e) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Uživatel jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Společností, může podat stížnost přímo Společnosti (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenositelnost osobních údajů.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Společnost je povinna mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Uživatel může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.