Powered by Smartsupp

Všeobecné obchodní podmínky

se společností
Content Creators s.r.o.
IČO: 19438389
se sídlem se sídlem Korunní 2569/108G, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345853
zastoupenou Martinem Machačem, jednatelem,
a Dominikem Roušem, jednatelem

(dále také jen „Společnost“)


Článek I.

Definice pojmů

Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým začátečním písmenem budou mít následující význam:

Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou vždy součástí Smlouvy a jsou dostupné na stránkách www.sportbeet.cz.

Společností se v těchto Podmínkách rozumí společnost Content Creators s.r.o., IČO:19438389, se sídlem Korunní 2569/108G, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345853.

Zájemce znamená osoba, která si vytvořila účet na platformě SportBeet, ale ještě nezaplatila odměnu za členství. Zájemce má omezený přístup k funkcím softwaru v porovnání s Členem.


Člen znamená osoba, která zaplatila odměnu za členství na platformě SportBeet. Člen má plný přístup ke všem funkcím softwaru a může využívat všechny nabízené služby.

Členství znamená právní vztah mezi Společností a Klientem založený uzavřením Smlouvy. Práva a povinnosti plynoucí z tohoto právního vztahu jsou uvedeny v článku II. těchto Podmínek.

Surebety jsou definovány jako "jisté sázky", což znamená, že sázkař má možnost dosáhnout zisku bez ohledu na výsledek daného sportovního utkání či události.

Valuebety jsou definovány jako "hodnotné sázky", což znamená, že systém vyhledá sázky s hodnotou.

Software SportBeet je software vyhledávající Surebety a Valuebety na internetu.

Reklamační řád znamená soubor pravidel, podle nichž Společnost rozhoduje o stížnostech Klienta na služby poskytované Společností.

Uživatelský profil je profil díky kterému má Člen nebo Zájemce přístup k Internetovým stránkám Společnosti. Poté může buď zaplatit za plný přístup nebo nezaplatit a mít profil bez přístupu k Softwaru SportBeet.

Internetové stránky jsou webové stránky Společnosti: www.sportbeet.cz, provozující SoftwareSportBeet.

Uživatel je Zájemce nebo Člen. Bez rozdílu, zda zaplatil odměnu za Software SportBeet či nikoliv. Ale vytvořil si Uživatelský účet.

GDPR znamená zásady ochrany osobních údajů.


Článek II.

Internetové stránky společnosti Betting Verification a její činnost

 1. Předmětem podnikání Společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 2. Společnost provozuje internetové stránky na adrese www.sportbeet.cz. Cílem těchto stránek za odměnu je poskytnutí přístupu k Softwaru SportBeet. Po zaplacení odměny se Zájemce stává členem.

 3. Členové výslovně rozumí a souhlasí s tím, že Společnost není odpovědná za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty, výhry, náklady nebo jakékoli další důsledky, které mohou vzniknout v souvislosti s využíváním Softwaru SportBeet.

 

 

Článek III.

Členství a členský účet

 1. Registrace a vytvoření Uživatelského účtu je možné pouze pro osoby starší 18 let.

 2. Zájemce, který zaplatil odměnu za Software SportBeet se stává Členem. Člen má plný přístup k zaplaceným funkcím softwaru a může využívat placené služby, které zaplatil.

 3. Zájemce si může zdarma vytvořit účet na Internetových stránkách Společnosti. Po vytvoření účtu má Zájemce omezený přístup k funkcím Internetové stránky.

 4. Uživatelský profil je veden výhradně pro jednu osobu. Pouze osoba, na jejíž jméno/emailovou adresu je Uživatelský profil založen, je oprávněna tento Uživatelský profil využívat a vstupovat do něj. Zpřístupnění Uživatelského profilu třetí osobě je považováno za porušení těchto Podmínek a je důvodem pro jeho okamžité zrušení bez náhrady.

 5. Uživatelský profil nelze používat současně na více zařízeních. Jakékoli pokusy o současné přihlášení z více zařízení může vést k dočasnému nebo trvalému zablokování Uživatelského profilu.

 6. Po obdržení a potvrzení platby odměny bude Zájemcům nebo Členům aktivován přístup k Softwaru SportBeet. Aktivace se provede automaticky po obdržení potvrzení o zaplacení.

 7. Členství vzniká po úplném vyplnění a dokončení registračního procesu na Internetových stránkách prostřednictvím registračního formuláře a následném zaplacení odměny za Software SportBeet. Odesláním svých údajů Společnosti člen potvrzuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou v souladu s Podmínkami, úplné a pravdivé.

 8. Uživatelský profil je chráněn heslem, které si každý Uživatel zvolí při registraci. Uživatel může své heslo ve svém Uživatelském profilu kdykoliv změnit.

 

Článek IV.

Poplatky a období

 1. Uživatel získá přístup k softwaru na webových stránkách www.sportbeet.cz pouze po řádném a včasném uhrazení odměny Společnosti. Toto uhrazení je základní podmínkou pro získání a udržení přístupu k Softwaru SportBeet.

 2. Společnost není povinna zpřístupnit systém Uživateli dříve, než obdrží kompletní odměnu za Software SportBeet. Jakékoli uživání Softwaru SportBeet bez řádného a včasného zaplacení odměny je považováno za porušení těchto Podmínek.

 3. Pokud si Člen přeje prodloužit své členství, může tak učinit uhrazením další odměny, která mu zpřístupní software na dalších 30, 90 nebo 365 dní. Jakékoli nové období zakoupené tímto způsobem se automaticky přičte ke stávající délce Členství, pokud je v době nákupu ještě nějaké aktivní. Pokud v době nákupu aktivní Členství není, aktivuje se Uživateli přístup k Softwaru SportBeet na 30,90 nebo 365 dní.

 4. Po úhradě odměny Společnosti bude každému Členovi zaslán doklad o zaplacení poplatku. Tento doklad bude odeslán na e-mailovou adresu, kterou Člen uvedl v registračním formuláři, a to nejpozději 5 dnů ode dne, kdy Společnost obdržela odměnu.

 5. Všechny platby provedené na našich webových stránkách jsou zpracovávány prostřednictvím externí platební brány Stripe. Společnost neukládá ani nezpracovává žádné platební údaje či kreditní kartové informace na svých serverech. Veškeré informace související s platbou jsou zabezpečeny a spravovány přímo společností Stripe, v souladu s jejich obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobPních údajů.


Článek V.

Ochrana spotřebitele a reklamační řád

 1. Je-li Členem fyzická osoba, která neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, považuje se za spotřebitele. Společnost je podnikatelem.

 2. Člen je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že mu je Software SportBeet zpřístupněny ihned po uzavření smlouvy, tím pádem nemá v souladu §1837 a) Občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy.

 3. Každý Člen má právo reklamovat služby poskytované Společností na základě smlouvy. Případné reklamace zasílejte výhradně na email: info@sportbeet.cz.

 4. Právo dle tohoto článku lze uplatňovat po dobu trvání smlouvy a ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.

 5. Reklamační řád upravuje podávání reklamací ze strany Členů vůči Společnosti v souladu s účinným zněním ke dni uplatnění reklamace.

 6. Společnost neručí za správné užití Softwaru SportBeet, či jakékoliv ztráty či zisky. Software SportBeet poskytovaný v rámci smlouvy slouží pouze jako jeden z možných informačních zdrojů Člena.

 7. Pro uplatnění reklamace vyplní Člen příslušný reklamační formulář, který naleznete na tomto odkazu. V něm Člen uvede, v čem spatřuje vady plnění na straně Společnosti a jakým způsobem chce tyto vady nahradit.

 8. Pokud Společnost reklamaci uzná v souladu s důvody a způsobem náhrady, informuje o tomto rozhodnutí reklamujícího Člena do 5 pracovních dní a ve lhůtě dalších 10 dní poskytne reklamujícímu Členovi příslušnou náhradu.

 9. Způsoby náhrady mohou zahrnovat Členství na nadcházející období zdarma, poskytnutí slevy na Členství, či vrácení uhrazené odměny za měsíc, ve kterém došlo k vadnému plnění ze strany Společnosti.

 10. Společnost je povinna reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.


Článek VI.

Ukončení členství

 1. Členství dle těchto Podmínek je uzavíráno na dobu neurčitou.

 2. Člen může svůj Členský účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací.

 3. Společnost může Členský účet Člena okamžitě jednostranně zrušit jen z důvodu, že Člen závažným způsobem poruší tyto Podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.

 4. Společnost Sport Break může Členský účet Člena po jednom předchozím upozornění na porušování těchto Podmínek jednostranně zrušit z důvodu, že Člen opakovaně (tedy více ne jednou) poruší tyto Podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.

 5. Členský účet může být Společností Sport Break zrušen i na základě dohody společnosti Sport Break a Člena. Vrácení či propadnutí již uhrazeného poplatku se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že již uhrazený poplatek se Členovi nevrací. Oprávnění či zákaz založení nového Členského účtu po zrušení Členského účtu Člena na základě dohody se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že Člen není oprávněn založit nový Členský účet.

 6. Veškeré Členské účty se ruší též dnem, k němuž Společnost zcela ukončí svou činnost. V případě zrušení Členského účtu z důvodu ukončení činnosti Společnosti vyplatí společnost Sport Break Členům takovou poměrnou část z Poplatku za Období, za nějž byl Poplatek uhrazen.

 7. Dnem zrušení Členského účtu Členství Člena zaniká.

 

Článek VII.

Affiliate program

 1. Affiliate je program provozovaný Společností.

 2. Oprávnění k účasti v Affiliate programu má každý Uživatel, který se zaregistruje do Affiliate programu.

 3. Uživatel oprávněný k účasti v Programu může v rámci tohoto Programu za stanovených podmínek doporučit ostatním osobám služby Společnosti a získat tak Provizi, dále jen „Affiliate marketér“.

 4. Pro účast v Programu je nutné doporučit služby Společnosti na stránkách www.sportbeet.cz v sekci „Affiliate“. Zde pak každý Affiliate marketér nalezne svůj unikátní odkaz, který zašle nebo sdílí formou odkazu libovolné osobě, či většímu počtu osob, dále jen „Nový klient“. Nový klient se poté pomocí zaslaného odkazu zaregistruje pomocí registračního formuláře na stránkách www.sportbeet.cz.

 5. Unikátní odkaz je jedinečná URL adresa poskytnutá affiliate marketérům. Tento odkaz slouží k sledování a identifikaci klientů, kteří přijdou na web Společnosti prostřednictvím propagace. Když potenciální klient klikne na unikátní odkaz, zaznamená tuto návštěvu a jakékoliv následné akce (zejména nákup členství) jsou přičteny k  účtu Affiliate marketéra.

 6. Unikátní odkaz ukládá Cookies po dobu 30 dní. Pokud Nový klient koupí do 30 dnů od kliknutí na odkaz. Systém ho přičte do účtu Affiliate marketéra. 

 7. Nový klient nesmí již mít uzavřenou Smlouvu v předchozích obdobích.

 8. Affiliate marketér získá Provizi ve výši:

  25% za přivedení 1 - 5 Nových klientů,

  30% za 6 - 10 Nových klientů,

  35% za 11 a více Nových klientů,

  z celkové částky zaplacené Novým klientem, po odečtení DPH. Člen má nárok na Provizi za platby Nového klienta i opakovaně, náleží mu Provize za veškeré platby provedené Novým klientem na webu Společnosti.

 9. O výběr Provize si Člen může zažádat kdykoliv. Nejnižší hodnota výběru však musí činit nejméně 5 000 Kč. Tuto Provizi pak Společnost zašle do 15 pracovních dnů od doručení žádosti o vyplacení Klientem na bankovní účet Affiliate marketéra.

 10. Pro vyplacení Provize musí Affiliate marketér, který se účastní Programu být podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČO. 

 11. V případě výplaty Provize ve výši 10 000 Kč a vyšší, je Člen povinen dodat Společnosti daňový doklad (fakturu). Společnost poté do 10 pracovních dní od zaslání faktury převede bezhotovostním bankovním převodem Provizi na bankovní účet Affiliate marketéra.

 12. V případě podezření z manipulace či podvodu si Společnost vyhrazuje právo Člena z tohoto Programu vyloučit. Affiliate marketér pak ztrácí možný nárok na získání Provize.

 13. Účastník Programu nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Společnosti. Nedodržení tohoto bodu pak může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti bez nároku na vyplacení zbývající Provize.

 14. V případě hrubého porušení Podmínek, si Společnost vyhrazuje právo nevyplatit provizi.

 15. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky Affiliate programu.

Článek VIII.


Zásady ochrany osobních údajů

 1. Cílem těchto GDPR je informovat Uživatele o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány Společností v souvislosti s Členstvím dle těchto Podmínek

 2. Tyto GDPR, jakož i zpracování osobních údajů Uživatelů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 3. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 4. Každý Uživatel vyjadřuje souhlasem s těmito Podmínkami výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito GDPR, a to před objednávkou a zaplacením Členství.

 5. Každý Člen před objednávkou a zaplacením Členství dle těchto Podmínek prohlásil, že je starší 18 let. Společnost tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.

 6. Společnost zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě souhlasu s Podmínkami, a to za účelem poskytování jejích služeb, komunikace s Uživateli a plnění povinností stanovených zákonem.

 7. Za účelem správy Uživatelských účtů jsou zpracovávány následující údaje:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 1. Za účelem komunikace Společnosit s Uživateli a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje:
  emailová adresa.

 2. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 3. Sport Break zpracovává následující osobní údaje Uřivatelů – v rozsahu:
  a. jméno,
  b. příjmení,
  c. datum narození
  d. adresa bydliště
  e. e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v těchto GDPR.

 4. Společnost zpracovává následující nepřímé údaje Členů:
  a. IP adresa
  b. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Uživatele a usnadnění procházení Internetových stránek)
  c. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, aby společnost Sport Break zajistila správné zobrazení Internetových stránek.

 5. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost po dobu trvání Uživatelského účtu. Po ukončení Uživatelského účtu je Společnost povinna osobní údaje Uživatelů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení Uživatelského účtu vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 6. Členové mají v souvislosti se svým osobními údaji následující práva:

  a) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Uživatel může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Uživatel výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Společnost povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Uživatele, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Společností a Členem vzniklý na základě Členství bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Člena ze strany Společnosti o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Členství.

  b) Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o informaci, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Společnost je povinna mu tyto informace poskytnout. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost, aby opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Uživatele, a Společnost je povinna tyto opravy provést. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnost, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o doplnění neúplných údaje Uživatele, a Společnost je povinna tyto údaje doplnit.

  c) Právo požadovat omezení zpracování.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a Společnost je za takových podmínek povinna zpracování údajů tímto způsobem omezit.

  d) Právo vznést námitku proti zpracování.
  Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

  e) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Uživatel jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Společností, může podat stížnost přímo Společnosti (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenositelnost osobních údajů.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@sportbeet.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Společnost je povinna mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Uživatel může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.

 

Článek IX.


Povinnost mlčenlivosti

 1. Člen se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svým Členstvím dozví a které se týkají obchodní politiky Společnosti, jeho obchodů, organizačních postupů vůči třetím osobám, přičemž tyto informace mají povahu důvěrných informací. Člen je povinen v plné míře zachovávat obchodní tajemství Společnosti, které mu bude v souvislosti s Členstvím dle těchto Podmínek zpřístupněno. Člen je rovněž povinen dbát o to, aby se tyto informace nedostaly do rukou nepovolaných osob.

 2. Závazek mlčenlivosti Člena a ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství Společnosti dle předchozího odstavce trvají po dobu Členství a po dobu tří let po jeho skončení, nevyplývá-li z povahy skutečností, o kterých má být zachována mlčenlivost či které mají být třetím osobám utajeny, že mají zůstat utajeny i po skončení uvedené lhůty. Závazky k ochraně obchodního tajemství trvají do doby než se skutečnosti, které jej tvoří, stanou obecně známými.

 3. Členové berou na vědomí, že jejich přístupové údaje do Členského účtu i poskytnutý Software SportBeet jsou obchodním tajemstvím Společnosti, které je jednotlivým Členům za poplatek zpřístupněno. Členové nesmí své přístupové údaje do Členského účtu ani poskytnuté informace sdělovat třetí osobě či osobám nebo je jinak dále šířit. V případě, že Uživatelé své přístupové údaje do Uživatelského účtu nebo poskytnuté informace sdělí třetí osobě či osobám nebo je jinak dále rozšíří, bude takové jednání považováno za závažné porušení těchto Podmínek a dále za porušení jejich povinnosti zachovávat obchodní tajemství. Za takové jednání může Společnost mimo jiné (zejména tedy vedle zrušení Členského účtu) požadovat od Člena, který poruší tuto svou povinnost, peněžitou sankci ve výši 500.000 Kč.

 


Článek X.


Mimosoudní řešení sporů

 1. Případné spory mezi společností Sport Break a Členem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Člen jako spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 2. Než bude Členem přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, společnost Sport Break doporučuje Členům nejdříve kontaktovat společnost Sport Break pro vyřešení nastalé situace mezi samotnými stranami.

 3. Více informací o mimosoudním řešení sporů je k dispozici na internetových stránkách adr.coi.cz.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 13.10.2023

 2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Společností a Členem nebo Zájemcem.

 3. Vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Podmínek.

 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto Podmínek. Změna Podmínek je vůči Klientům a Zájemcům účinná ode dne, kdy nabylo účinnosti nové znění takových Podmínek a kdy zároveň bylo nové znění takových Podmínek zveřejněno na Internetových stránkách.

 5. Pokud by tyto Podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohly být tyto Podmínky posuzovány jako neplatné, považuje se takové ustanovení za samostatné a Podmínky se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, příp. nevynutitelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Podmínek nebo z jeho obsahu nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek.

 6. Souhlasem s těmito Podmínkami přijímá Člen veškerá práva a povinnosti, jak jsou v těchto Podmínkách uvedeny.

 7. Vztahy výslovně neupravené v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Podmínek.

 8. Společnost nezodpovídá za jakékoliv výpadky Internetových stránek či Softwaru SportBeet.